ثبت نام در نشست اقتصادی "اصطکاک بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه"

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور ارومیه برگزار میکند