با سخنرانی مهندس عبداللهی
سیر زمانی در اقتصاد ایران

اقتصاد سه بعدی

خوش آمدید

روز پنجشنبه 4 اسفند ماه ساعت 20:00 تا 21:30

SkyRoom